Zápisy 2017 - 2018

ZÁPIS
DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LAURA

pro školní rok 2018 - 2019 se uskuteční 2. a 9. května 2018.

Všechny potřebné informace budou zveřejněny minimálně jeden měsíc před daným termínem.

 

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NENÍ DŮLEŽITÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

se  uskuteční  11. dubna 2018.

Ostatní informace ohledně Dne otevřených dveří budou zveřejněny v březnu 2018.

 

Dokumenty ke stažení:
Zralost dítěte v MŠ
Jak zvládnout adaptaci
Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 

 

ODKLAD  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

 Postup při odkladu povinné školní docházky – Školský zákon“ č. 561/2004 Sb., ve znění § 37, odst. 1 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

  1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
  2. Zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad školní docházky o jeden rok a zároveň dodá doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ) a odborného lékaře ( dětský lékař ) nebo klinického psychologa.
  3. Pokud má tato doporučení v den zápisu, podá žádost o odklad školní docházky při zápisu. Pokud tato doporučení nemá, musí tak učinit do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce – viz „Školský zákon“ č. 561/2004 Sb.,ve znění § 36, odst. 3 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

  1. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ).
  3. Pokud je dítě narozeno v období od ledna do června následujícího roku, pak je nutné dodat doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.
  4. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu s výše uvedenými doporučeními. Pokud je v den zápisu nemají, musí je doložit do 31. května kalendářního roku.