ZÁPIS DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání
v Církevní mateřské škole Laura


na školní rok 2018 - 2019


se uskuteční 2. a 9. května 2018

9.00 – 11.00, 13.30 – 16.30 v ředitelně mateřské školy

 

Doklady, které zákonný zástupce musí doložit u zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – originál předem vyplněný
 • Doklad o řádném očkování viz přihláška
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (k ověření)
 • Rodný list dítěte (originál nebo ověřenou kopii - k ověření)
 • Cizinci - povolení k pobytu dítěte v ČR (originál)

A to nejhlavnější – nezapomeňte přivést Vaše dítě, bez něhož se zápis neuskuteční!

Je nutné si domluvit konkrétní den a hodinu zápisu
na tel.: 
221 722 820 nebo 731 625 927. Předejdeme tak dlouhému čekání, které je pro dítě často náročné. Děkujeme za pochopení.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NENÍ DŮLEŽITÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Církevní mateřské škole Laura rozhodne ředitelka mateřské školy. Bude přihlédnuto k výše uvedeným kritériím a také dalším skutečnostem zjištěným při zápisu.


     Dokumenty ke stažení:

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Podmínky pro podávání žádostí

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o přijetí

Potvrzení duchovního správce


Zralost dítěte v MŠ
Jak zvládnout adaptaci
Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 ODKLAD  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

 Postup při odkladu povinné školní docházky – Školský zákon“ č. 561/2004 Sb., ve znění § 37, odst. 1 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 2. Zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad školní docházky o jeden rok a zároveň dodá doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ) a odborného lékaře ( dětský lékař ) nebo klinického psychologa.
 3. Pokud má tato doporučení v den zápisu, podá žádost o odklad školní docházky při zápisu. Pokud tato doporučení nemá, musí tak učinit do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce – viz „Školský zákon“ č. 561/2004 Sb.,ve znění § 36, odst. 3 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ).
 3. Pokud je dítě narozeno v období od ledna do června následujícího roku, pak je nutné dodat doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.
 4. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu s výše uvedenými doporučeními. Pokud je v den zápisu nemají, musí je doložit do 31. května kalendářního roku.