ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání
do Církevní mateřské školy Laura

na školní rok 2019- 2020
 

Dokumenty ke stažení: (dokumenty, prosíme, tiskněte oboustraně)
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření lékaře
Dotazník CMŠ Laura
Stanovení podmínek pro podávání žádostí
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Zralost dítěte v MŠ
Jak zvládnout adaptaci

Informace o povinném předškolním vzdělávání


 
ODKLAD  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

 Postup při odkladu povinné školní docházky – Školský zákon“ č. 561/2004 Sb., ve znění § 37, odst. 1 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

  1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
  2. Zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad školní docházky o jeden rok a zároveň dodá doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ) a odborného lékaře ( dětský lékař ) nebo klinického psychologa.
  3. Pokud má tato doporučení v den zápisu, podá žádost o odklad školní docházky při zápisu. Pokud tato doporučení nemá, musí tak učinit do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce – viz „Školský zákon“ č. 561/2004 Sb.,ve znění § 36, odst. 3 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

  1. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ).
  3. Pokud je dítě narozeno v období od ledna do června následujícího roku, pak je nutné dodat doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.
  4. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu s výše uvedenými doporučeními. Pokud je v den zápisu nemají, musí je doložit do 31. května kalendářního roku.