Zápisy 2017 - 2018

ZÁPIS
DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LAURA

pro školní rok 2017 - 2018 byl ukončen.

 

Nyní probíhá správní řízení.
 


Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Doklady, které zákonný zástupce musí doložit u zápisu

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - originál předem vyplněný a podepsaný oběma zákonnými zástupci
- Doklad o řádném očkování viz přihláška
- Rodný list dítěte (originál nebo ověřenou kopii) – k ověření
- Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření
- Cizinci povolení k pobytu v ČR

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NENÍ DŮLEŽITÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.


A to nejhlavnější – nezapomeňte přivést Vaše dítě, bez něhož se zápis neuskuteční!

 

 

Dokumenty ke stažení:
Podmínky  pro podávání žádostí
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (cizinci mimo EU)
Kritéria k přijímání dětí
Potvrzení duchovního
Zralost dítěte v MŠ
Jak zvládnout adaptaci
Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM zápisů na školní rok 2017 - 2018

 •     Den otevřených dveří  1. duben 2017 (9.00 -12.30 hod.)
 •     Zápisy na školní rok 2017-2018 proběhnou v termínu 3. a 5. května 2017.
 •     15. 5. 2017 v době 8.00 - 9.00 možnost nahlédnutí do spisu
 •     29. 5. - 2. 6. 2017 - vyzvednutí Rozhodnutí o přijeti + vyzvednutí Evidenčního listu
 •     Do 9. 6. 2017 navrácení vyplněných Evidenčních listů do MŠ
 •     Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí 1. 9. 2017 v odpoledních hodinách
 •     Děti jsou přijímány do MŠ i v průběhu roku, pokud to dovolí kapacita MŠ

 

ODKLAD  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

 Postup při odkladu povinné školní docházky – Školský zákon“ č. 561/2004 Sb., ve znění § 37, odst. 1 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 2. Zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad školní docházky o jeden rok a zároveň dodá doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ) a odborného lékaře ( dětský lékař ) nebo klinického psychologa.
 3. Pokud má tato doporučení v den zápisu, podá žádost o odklad školní docházky při zápisu. Pokud tato doporučení nemá, musí tak učinit do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce – viz „Školský zákon“ č. 561/2004 Sb.,ve znění § 36, odst. 3 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ).
 3. Pokud je dítě narozeno v období od ledna do června následujícího roku, pak je nutné dodat doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.
 4. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu s výše uvedenými doporučeními. Pokud je v den zápisu nemají, musí je doložit do 31. května kalendářního roku.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

se  uskuteční  1. dubna 2017 od 9.00 do 12.30 hod.

Na co se můžete těšit?
 • uvidíte a seznámíte se s vybavením mateřské školy
 • seznámíte se s programem dětí (Školní vzdělávací program, kalendář akcí apod.)
 • získáte informace o chodu mateřské školy (program dne, oslavy, nadstandardní aktivity...)
 • nahlédnete do prostředí a atmosféry, která zde panuje
 • budou Vám zodpovězeny dotazy ohledně přijímacího řízení a zájemci obdrží Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání